Spørsmål og svar om Tunveien

Klikk her for å lese presentasjon fra infomøte 26.02.2020

Oppfølging av informasjonsmøte anleggstrafikk i Tunveien 26. februar 2020

I møtet noterte vi følgende spørsmål og innspill:

Det etterlyses Sindre Eiendom sin fremdrift og spesifikasjon for anleggstrafikk

Svar: Fredensborg Bolig har kjøpt Sindre Eiendom. De har begynt med prosjektering og tiltrer Sindre eiendom 01.10.2020, Fagerborg bolig oppfordres til å legge ut informasjon på Godt naboskap.

Beboere etterlyser mer detaljer om anleggstrafikk for Tunveien eiendom

Svar: Tunveien Eiendom deler utbyggingen i 4 byggetrinn.
Anleggstrafikk i forbindelse med trinn 1 er spesifisert. De skal ha ca. 10 vareleveringer daglig og sporadisk betong- og lastebiler. Byggetrinnene 2 – 4 antas å generere tilsvarende anleggstrafikk som byggetrinn 1.

Overflate i Tunveien er allerede skadet

Svar: Første del av Tunveien, fram til svingen, blir utbedret snart.

Tunveien er ikke dimensjonert for anleggstrafikk

Svar: Tunveien tåler 10 tonn akseltrykk. Utbyggerne er ansvarlige for å vedlikeholde veien. Dette følges opp av Lørenskog kommune fortløpende. Fra Bjarne Haugens gate vest vil det fram til september 2020 kun være mindre (i vekt) anleggsbiler uten tilhenger. Lørenskog kommune følger opp dette fortløpende via sine trafikkvakter.

Anleggsbiler parkerer i veien på dagtid

Svar: Kommunen jobber med å etablere parkering forbud-skilter i hele Tunveien. Dette er et krav til utbyggerne.

Informasjonssiden «Godt naboskap» bør bli bedre

Svar: Siden for kontaktinformasjon på Godt naboskap blir oppdatert. Alle som benytter siden, må legge ut kontaktinformasjon når de legger ut informasjon. Dette tas opp med utbyggerne.

Vakttelefon slik at man kan varsle ved brudd

Svar: Se kontaktinformasjon på Godt naboskap

Beboere opplyste om nestenulykke for noen uker siden, ifølge trafikkvakt

Svar: den 27.02. snakket vi med trafikkvaktene, som ikke kunne bekrefte det, trafikkvaktene er instruert at de rapporterer slike hendelser

Påtvunget høyresving inn og ut Tunveien.

Svar: Lørenskog kommune følger opp dette med Viken Fylkeskommune.

Etter hvert som folk flytter inn i de nye byggene, vil det bli større utfordringer med trafikk

Svar: En stor andel av nye beboerne skal kjøre ut via rundkjøringen ved Skårersletta.

Plagsomt med anleggstrafikk tidlig på morgenen

Svar: Vanlig arbeidstid er mellom kl. 7-19, det er ikke mulig å begrense vanlig anleggstrafikk i denne tidsperioden. All anleggsvirksomhet skal følge støyforskriftene T-1442.

Mange leverer barn klokken 7:00. Anleggstrafikk bør derfor forbys tidligere enn fra klokka 7:45.

Svar: Tidene som vist på planen er avstemt med Benterud barnehage og Benterud skole

Hvilken myndighet har trafikkvaktene?

Svar: trafikkvaktene skal hindre anleggstrafikk til å kjøre inn Tunveien fram til og med 13. mars. Fra og med 16 mars. Skal trafikkvakt sørge for at det er sikkert å krysse Tunveien ved fotgjengerfeltet ved tunnelen. De skal også rapportere hendelser, slik at vi kan reagere på dette raskt.

Støvproblematikk – rengjøring av veier og fasader

Svar: dette blir et vilkår ved godkjenning av arbeidsvarslingsplaner, trafikkvakt følger opp veien.

Ny belysning langs Tunveien fungerer ikke

Svar: Masserud utbygging skal begynne med utbedring 3.mars.

Problemer med vanninntrenging i blokkene ifølge vibrasjoner fra anleggstrafikk

Svar: dette tas som agendapunkt i styringsgruppemøte for Skårer syd den 10. mars, kommunen vil oppfordre Tunveien Eiendom å gjennomføre eiendomsbesiktigelse og etablere rystelsesmålere.

Forbikjøring i Tunveien ikke mulig for anleggstrafikk

Svar: Tunveien utvides rett før Bjarne Haugens gate vest, slik at det etableres ventelomme. Videre innover skal det etableres møteplasser og trafikkvakter som står ute ved er varemottak. Innover Tunveien skal det kun kjøres med lastebiler uten henger, unntak: nedrigging, Bakke AS etablerer følgemann.

Kommunen bør reforhandle rekkefølgebestemmelsene slik at allmenningen kan brukes til anleggstrafikk også framover. Dette må være billigere enn å reparere skader. Bør opp til politisk behandling.

Svar: Kommunestyret har ikke vedtatt endringer i rekkefølgebestemmelser

Hjemmehjelpstjenesten henter eldre folk som skal til dagsenter. Finne en god løsning for dette.

Svar: kjøretøy kan rygge inn fra fotgjengelfelt eller innkjøring Benterud skole, det gjennomføres en befaring med styret i Benterud II BRL v/Ronny Selvaag.

Kan de andre utbyggerne bruke JMs innkjøring via rundkjøringen ved Skårersletta? Dersom den er bred nok til å brukes av JM, hvorfor kan ikke de andre utbyggerne bruke denne?

Svar: JM må bygge halve bredde av Løkentunet. De har graveskråning fra byggefelt B1. Det er allerede nå for trangt.

Gangvei ved Masserud, ligger grus igjen på området – må ryddes opp

Svar: Slike forhold følges opp i felles SHA-runder

Parkering på snuplassen innerst i Tunveien

Svar: det etableres skilt for parkering forbudt i hele Tunveien

Private stikkveier

Svar: manglende skilt settes opp. Avtalt Bakke AS den 28. februar

Barnehagen – antall barn, og hvor kommer bilene fra?

Svar: Besvart i møtet: 120 barn, fra nærområdet, parkering skjer på egen tomt,
Finnes det en navnekomité i kommunen – savner navn som har mer lokal tilknytning

Kristian Løkens vei eller Jens Bergers vei

Svar: Lillian Jahr Oterholt vil kontakte naboen som stilte dette spørsmålet direkte

Brøyting og lagring av snø skaper problemer ved overgangsfelt nederst i Tunveien.

Svar: Kommunen følger opp dette.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke