Arbeidene med å rive gymsalen på Benterud skole er mer eller mindre ferdige og i midten av mars starter vi grunnarbeidene for det nye skolebygget.

Kartet viser gang- og sykkelveier rundt Benterud skole. Klikk på kartet for større versjon.

Fotgjengerovergang over Gamleveien

I uke 9 starter vi arbeidet med å etablere en midlertidig fotgjengerovergang over Gamleveien, ved innkjøring til Vallerudveien. Dette innebærer asfaltering, skilting, oppmerking og etablering av barrierer for å skille gående fra biltrafikk.

Denne fotgjengerovergangen blir etablert for å lede myke trafikanter (som f.eks. skal fra Vallerudområdet mot Triaden/Skåresletta e.l.) vekk fra anleggstrafikken. Fotgjengerovergangen blir lysregulert.

Anleggsvei og gang- og sykkelveier

Videre starter vi arbeidet med å etablere anleggsveien ned fra Vallerudveien. Dette omfatter oppfylling av masser, fjerning av busker, gjerder o.l.

Langs anleggsveien setter vi opp en gangtunnel for å skille de gående og syklende fra anleggstrafikken. For å komme inn til skolen, må man følge gangveien gjennom Boligsameiet Benterud 1 i Lerkeveien og inn på skolens område i sør, ved Benterud barnehage. Se vedlagte kart.

Der gang- og sykkelveien krysser Vallerudveien, utenfor Gamleveien 75, kommer vi til å ha en sikkerhetsvakt som sørger for at skolebarn og andre myke trafikanter trygt kan krysse veien i arbeidstiden.

Gangveiene blir skiltet

Brakkeriggen er på plass

Ved siden av Benterud barnehage har vi satt opp en brakkerigg med kontor, garderobe og liknende for anleggsarbeiderne. Det skal ikke kjøres biler til brakka. Anleggsarbeidere parkerer inne på byggeplassen eller på leid parkeringsplass.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettside finner du mer informasjon om prosjektet og hvordan det vil påvirke dere som bor i området.

 

Kontaktinformasjon

Thomas Gillgren
Prosjektleder
Telefon: 92 20 11 90
E-post: thogil@lorenskog.kommune.no
Kristine Nyvoll
Assisterende prosjektleder
Telefon: 91 61 34 46
E-post: krinyv@lorenskog.kommune.no

 

 

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke